Actueel Nieuws

Uit de kerkenraad

Opknapbeurt binnenzijde van de kerk

De Protestantse Gemeente van Cothen is in het bezit van een prachtig oud kerkje waarvan de geschiedenis teruggaat tot in de dertiende eeuw. Aangezien het een Rijksmonument is, waren wij drie jaar geleden in staat, om met financiële steun van onder andere Monumentenzorg, aan de buitenzijde van het kerkje groot onderhoud uit te voeren. Hierdoor ziet ons kerkje er weer prachtig uit en kunnen we weer jaren vooruit.

Echter ook de binnenzijde van de kerk is toe aan een flinke opknapbeurt; zoals het repareren van scheuren, stucwerk, schilderwerk en sauswerk . Voor dit alles moet de kerk volledig uit- en ingeruimd worden wat ook een geweldige klus is.

Dat wat in eigen beheer kan worden uitgevoerd zal zoveel mogelijk door vrijwilligers gedaan worden.

Voor deze werkzaamheden zijn geen subsidies van Monumentenzorg beschikbaar en als kleine gemeente beschikken wij helaas niet over de middelen om deze werkzaamheden te laten uitvoeren. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar mogelijkheden om financiële bijdragen te verkrijgen via verschillende mogelijkheden. We zijn erg blij dat Stichting Rhijnestein onmiddellijk heeft gereageerd en een prachtige bijdrage van € 10.000.—toegezegd heeft. Hiermee zijn we er echter nog niet en we zullen verdere actie ondernemen om de opknapbeurt financieel mogelijk te maken.

De kerkenraad.

Kerkrentmeester veel werk ….. valt reuze mee!

Als er gesproken wordt over het werk van de kerkrentmeester lijkt het soms dat al het praktische werk rondom kerk, kerkelijke gebouwen, begraafplaats en tuintjes op de schouders van één persoon terecht komen.

Niets is echter minder waar en dit is een mooie gelegenheid om dat nog eens naar voren te brengen. Er zijn zoveel mensen omheen die zorgen dat het werk gezamenlijk gedaan wordt, dat het voor iedereen leuk blijft.

WANT WIST U DAT: Arie Hoogendijk zorg draagt voor administratie en betaling van de huur van de tuintjes en als nodig het kerkplein harkt, Piet van de Laan samen met Evert en Jan het onderhoud van de begraafplaats pleegt, waarbij Geert zorgt dat het gras kort gehouden wordt.

De gebroeders Nieuwhoff zorgen dat het gras rondom de kerk op tijd gemaaid wordt, Bryan en Ellis houden het kerkenhuisje bij, Reijer van Dijk windt elke vrijdagmiddag het uurwerk van de kerkklok op en Arnold Nieuwhoff sr. [Nol] staat ons nog altijd met raad (en iets minder met daad) bij.

En wat dacht u van de kerkschoonmaakploeg onder leiding van Jannie van Beek samen met de dames Riet Hamoen, Wil de With, Jos van Velzen, Ria van Barneveld, José van de Vaart en Annie Koemans.

En dan komt daar nog de administratieve ondersteuning bij door Wim Groot Jebbink als penningmeester, Peter Berkhout voor registratie en financieel gebeuren van de begraafplaats en als laatste mijn steun en toeverlaat Marcella Hamoen wat betreft Kerkbalans en Solidariteitskas en het versturen van de facturen.

Er wordt heel veel gedaan, maar zoals u ziet niet alleen door de kerkrentmeester; deze suggestie wordt wel eens gewekt waardoor het wellicht een beletsel kan zijn om voor een paar jaar de open plaats in het college op te vullen. Toch zijn we op zoek naar iemand die mijn plaats in kan nemen. Inmiddels heeft zich iemand gemeld die interesse heeft, maar alleen als nog iemand zich daarbij aanmeldt.

Wilt u ook uw bijdrage leveren en ziet u het zitten om dit samen met de kerkenraad op te pakken, neem dan contact met me op.

U begrijpt dat bovenstaande speciaal gaat over het werk van de Kerkrentmeesters, er zijn nog zoveel meer vrijwilligers die andere taken vervullen waar we als kerkenraad heel blij mee zijn. Mocht ik onverhoopt iemand vergeten zijn die in bovenstaand rijtje thuishoort dan zeg ik bij voorbaat sorry.

Dik van de Pavert

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

 het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden

 het nemen van een foto van de predikant voor op de website

 het sturen van een rekening voor de collectebonnen

 het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie

 het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen

 het opnemen van verjaardagen in het kerkblad

 publicatie van het kerkblad op de website

 uitzending van kerkdiensten

 het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad

 etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

Oud nieuws om niet te vergeten

Broertjes Julian en Ruben

Toen op de middag van eerste Pinksterdag het nieuws bekend werd dat de 2 vermiste broertjes Julian en Ruben waarschijnlijk in Cothen gevonden waren hebben de kerken van Cothen hun deuren opengezet. Er was ook tweede Pinksterdag gelegenheid om stil te zijn, steun te zoek, vragen te stellen en een lichtje aan te steken. Er kwamen tientallen mensen in de protestantse kerk en nog heel wat meer in de katholieke Mariakapel.