Actueel Nieuws

Nieuwsbrief

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief.

Klik hier voor het voor het gebruiksplan kerk i.v.m. Corona

Uit de kerkenraad

Solidariteitskas 2020

Gemeenten helpen elkaar

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet “zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen en delen we met elkaar.Bijdragen

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,00 en voor elk lid vanaf 21 jaar wordt € 5,00 afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en op uw bijdrage? Zo helpt u ook mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeente en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.

Voorgaande jaren kwamen vrijwilligers bij u langs om uw bijdrage op te halen.

In verband met het coronavirus ontvangt u dit jaar, in de week van 26 oktober, een brief in uw brievenbus met het vriendelijke verzoek het bedrag van € 10,00 over te maken op de rekening van de solidariteitskas.

Hopelijk kunnen wij op uw bijdrage rekenen!

Alvast hartelijke dank namens het college van kerkrentmeesters,

Eveline Muller

Stichting Wijdekerk

Onze kerk is (samen met 500 andere kerken in Nederland) aangesloten bij Stichting Wijdekerk, een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT+-mens (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender) of nauw betrokken bij LHBT+-mensen. Uitgangspunt is dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in zijn of haar kerk, vanuit de liefde van Jezus Christus. Voor meer informatie: www.wijdekerk.nl

Naar aanleiding hiervan heb ik een gesprek gehad met een student maatschappelijk werk die onderzoek doet naar hoe hulpverlening aan christelijke homoseksuelen kan worden verbeterd. Hierbij is het van groot belang dat iedereen zich in onze kerk welkom mag weten en dat er openheid en aandacht in de dienst, het pastoraat, de website en het kerkblad is voor dit thema. Wie hier in onze gemeente graag over verder zou willen praten is van harte uitgenodigd om contact op te nemen met onze predikant of één van de ouderlingen.

Mondkapjes in de kerk.

In verband met aanscherping van de Corona-regels hebben we het Gebruiksplan voor de kerk hierop aangepast (zie tekst onder 2.3.7) hieronder. Neemt u dus zelf voortaan een eigen mondkapje mee naar de kerk? Mocht u deze niet (bij zich) hebben, dan krijgt u er één ter plekke uitgereikt. Het is even wennen, maar in het belang van ons aller gezondheid!


2.3.7. Gebruik mondkapjes

Alle bij de kerkdienst of andere samenkomst betrokkenen, dus niet alleen de aanwezige gemeenteleden maar ook de voorganger, ambtsdragers, koster, coördinator, lectoren, collectanten, organisten en voorzangers zijn verplicht een mondkapje te dragen bij alle verplaatsingen in het gebouw. Op de zitplaatsen is het gebruik van een mondkapje niet verplicht. De verplichting tot gebruik van een mondkapje geldt evenmin voor voorzangers tijdens het zingen en voor de voorganger en lectoren tijdens schriftlezingen, gebeden en preek, mits zij op voldoende afstand (3 tot 5 meter) van de gemeente staan.

Communicatieplan en vernieuwing website

Mede op basis van het adviesrapport van onze stagiair Robbie Dekker willen we een communicatieplan opstellen en ook investeren in vernieuwing van de website. Wie het leuk vindt om hierin mee te denken: laat het weten aan Piet Hoekstra (06 22491870)

LCD-scherm

Velen hebben op kerstochtend de primeur van het gebruik van het LCD-scherm meegemaakt. Ds. Henk Steinvoort vertelde toen een prachtig verhaal over ‘The scar of Bethlehem’ geïllustreerd met diverse afbeeldingen. Dankzij sponsoring van Stichting Rhijnestein, Wijkse Stichting, Het Ondernemersfonds Wijk bij Duurstede en een eigen bijdrage uit ons verjaardagsfonds hebben wij dit scherm kunnen aanschaffen. We zijn deze fondsen daar zeer erkentelijk voor!

Ten opzichte van gebruik van het vroegere diascherm, beamer en aparte boxen biedt dit LCD-scherm grote voordelen: een scherp beeld (ook bij zonlicht in de kerk), gemakkelijk aansluiting via één kabel en goede geluidskwaliteit. Bovendien is het scherm gemakkelijk te verplaatsen van consistorie naar kerk en vice versa. Er wordt nog een afdek/beschermhoes gemaakt van de stof waar ook de kerkbanken mee bekleed zijn.

Naast de toepassingsmogelijkheden in een kerkdienst (muziek, foto’s, film, powerpoint etc.) is het scherm uiteraard ook voor andere doeleinden en gebruikers/huurders beschikbaar. We hopen hiermee ook de kerk extra aantrekkelijk te maken voor het dorp en de omgeving.

Ofschoon aansluiting en bediening erg eenvoudig is (via laptop met hdmi-aansluiting), is het handig dat enkele gemeenteleden weten hoe dit werkt. Ik zal zelf een aantal mensen benaderen, maar wie interesse heeft (kosters?) melde zich bij mij!

Hartelijke groet, namens de kerkenraad, Piet Hoekstra

Privacy statement Protestantse Gemeente Cothen

Zoals u waarschijnlijk heeft meegekregen moet vanaf 25 mei 2018 iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet.

Ook kerkgenootschappen vallen onder de AVG. De Protestantse Kerk in Nederland en ook onze gemeente wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers.

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden
  • het nemen van een foto van de predikant voor op de website
  • het sturen van een rekening voor de collectebonnen
  • het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie
  • het maken van aantekeningen die bedoeld zijn om in een dossier te worden opgenomen
  • het opnemen van verjaardagen in het kerkblad
  • publicatie van het kerkblad op de website
  • uitzending van kerkdiensten
  • het noemen van de zieken in de gemeente in het kerkblad
  • etc.

De AVG laat alle ruimte voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. Wat hebben we hiervoor gedaan:

1. We hebben deze waarborgen verwoord in het Privacystatement. Iedereen kan dat vinden op onze website. Ook kunt u het document desgewenst opvragen bij de scriba (pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl). Tevens ligt er een inkijkexemplaar in de kerk.

2. We informeren onze gemeenteleden (bij deze), zodat ieder weet wat er met haar of zijn gegevens gebeurt.

3. We bewaken door wie gegevens worden bewaard en hoe deze zijn beveiligd en zorgvuldig worden bewaard cq worden verwijderd.

4. We delen gegevens alleen als het nodig is: iedereen die met gegevens werkt van de kerk is gehouden tot geheimhouding. Gegevens die we binnen de kerk delen mogen dus niet (zomaar) doorgegeven worden.

5. We maken elkaar attent op de mogelijkheid om niet genoemd, vermeld of afgebeeld te worden. U kunt dat ook expliciet aangeven bij de leden van de kerkenraad of via pk-cothen@protestantsekerkcothen.nl. Mocht er iets per ongeluk misgaan dan melden we dat en treffen maatregelen om dat in het vervolg te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad

actueel.html