Uit de pastorie


Terug van weggeweest

De eerste drie weken van augustus was het stil in en om de pastorie. Mijn vrouw en ik waren met vakantie in Friesland, om weer nieuwe energie op te doen voor het werk in Cothen. Inmiddels beginnen we Cothen en omgeving wat te kennen. Soms gaan we erop uit met de fiets. Nu we een karretje voor onze hond Fiep hebben om aan een fiets te koppelen, kunnen we ook haar gemakkelijk meenemen.

Diensten

Zowel op een zondag eind juli als op een zondag eind augustus ging ik in Cothen voor.

Eind juli was dat in een dienst van Schrift en Tafel. Het delen van het brood ging tot mijn spijt nog niet, zoals ik hoopte, op de manier die ‘in een kring’ liturgisch heel mooi is: iedereen die aan het Heilig Avondmaal deelneemt, krijgt dan een stukje brood uitgereikt van zijn/haar buurman of buurvrouw die daarbij kan zeggen “brood uit de hemel”. Aldus komt de handeling van het ‘delen’ beter tot haar recht dan wanneer iedere tafelgenoot zijn/haar eigen stukje brood van de schaal neemt. Er ontstond jammer genoeg een wat lacherige sfeer, die niet ten goede kwam aan het sacrale, heilige karakter van het Avondmaal als sacrament (= heilige handeling). Het spreekt vanzelf dat voor het Avondmaal in een sfeer van devotie meer gepast is. Met Adrie Berkhout, onze ouderling met een bijzondere opdracht die zich mede uitstrekt tot liturgie, denk ik na over een deling van het brood die beter past bij het Avondmaal als sacrament. U hoort daar ongetwijfeld meer over, voor of op 9 december a.s., de eerstvolgende dienst van Schrift en Tafel waarin ik zelf hoop voor te gaan.

De diensten waarin ik voorga voordat het eerstvolgende Kerkblad verschijnt, zijn achtereenvolgens op 9 september, de startzondag (die dit jaar samenvalt met de ziekenzondag), op 23 september, de afsluiting van de vredesweek, en op 7 oktober, de Israëlzondag.

Het landelijke thema van de startzondag is dit jaar ‘Een goed gesprek‘. Daarbij zal de lezing uit Marcus 8 : 27 – 33 het uitgangspunt zijn voor de preek, waarbij centraal staat de vraag ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ Hopelijk komen er tijdens het koffiedrinken na de dienst veel goede gesprekken tot stand.

De dienst op de zondag aan het einde van de vredesweek is een oecumenische viering samen met onze Rooms-Katholieke zusters en broeders. Samen met een vertegenwoordiging uit hun midden wordt de dienst voorbereid en worden de lezingen gekozen.

Hoe ik de Israëlzondag ga invullen, weet ik nog niet. Dat moet nog wat rijpen. Maar als bestuurslid van de Stichting tot bevordering van het wetenschappelijk onderwijs in de Judaïstiek zal ik zeker iets doen met lessen die uit de joods-christelijke dialoog kunnen worden geleerd.

Bediening van de doop

De geboorte van een kind is een indrukwekkende gebeurtenis. Ook in onze gemeente bestaat de mogelijkheid uw kind te laten dopen. Bij de doop, een symbool van reiniging, wordt het kind besprenkeld met water, maar ook onderdompeling in het water is een mogelijkheid. De doop is een teken van Godsliefde en trouw: nog voordat het kind heeft kunnen spreken, heeft God zijn liefde al toegezegd. Doop betekent ook: je hoort erbij: je bent kind van je ouders, maar je hoort ook bij God en bij de gemeenschap van de kerk. Ouders die hun kind willen laten dopen, kunnen daarover contact met mij opnemen. Dan maken wij een afspraak voor een doopgesprek om de doop en alles dat daarmee samenhangt met elkaar te bespreken.

Inspiratiegesprek voor gemeenteleden en anderen op de tweede maandag van de maandag

Zoals al aangekondigd in het vorige kerkblad, worden gemeenteleden en andere belangstellenden, als een probeersel, uitgenodigd voor het inspiratiegesprek van ongeveer een half uur, dat voorafgaat aan de kerkenraadsvergadering. Het gesprek is bedoeld om inspiratie op te doen en om de leden van de kerkenraad spiritueel op te laden voordat zij zich wijden aan de meer zakelijk agendapunten van de kerkenraadsvergadering. U bent dus, op de tweede maandagavond van de maand, van harte welkom in de consistorie van de kerk. Vanaf kwart voor acht schenken we een kopje koffie en vanaf acht uur gaan we het inspiratiegesprek aan. Om ongeveer half negen nemen we weer afscheid, want dan begint de kerkenraadsvergadering. Indien u een suggestie hebt voor een onderwerp, houden we ons daarvoor aanbevolen. Dat kan een gedicht zijn, of een passage uit een boek of tijdschrift. Aan de hand daarvan kunnen we dan het gesprek aangaan.

Bijbels leerhuis

Ik overweeg om af en toe een Bijbeltekst die aan de orde zal komen in een kerkdienst, in een Bijbels leerhuis van ongeveer anderhalf uur te bespreken met geïnteresseerden die met mij mee willen denken over de vraag wat de tekst probeert duidelijk te maken en welke boodschap we er in onze tijd uit kunnen afleiden. We doen dat dan aan de hand van een aantal Bijbelvertalingen van de grondtekst, die naast elkaar in kolommen worden afgedrukt. Daarbij kan ik mogelijk wat vertellen over de redenen waarom de vertalingen (soms: nogal) uiteenlopen. Indien u interesse hebt om aan een dergelijk leerhuis deel te nemen, vraag ik u dat aan mij kenbaar te maken. Dat kan telefonisch. Maar u mag het mij natuurlijk ook laten weten wanneer u mij ‘tegenkomt’, of na afloop van een kerkdienst.

Kerstviering voor oudere gemeenteleden

Het duurt nog even, maar de periode van Advent en het Kerstfeest komen dichterbij. In mijn agenda heb ik al de eerste afspraken daarvoor aangetekend. Het is goed gebruik dat in de week voor Kerstmis ook een kerstviering plaatsvindt in de pastorie, voor de oudere gemeenteleden. Dit jaar zal dat zijn op donderdag 20 december, van 10:00 tot 12:00 uur. Het wordt een ochtend voor ontmoeting, inspiratie en gezelligheid, waarop ook de vertelling van een kerstverhaal door de heer Wim Vos niet zal ontbreken. Laatstgenoemde zal in december zorgen voor de verspreiding van de uitnodigingen. Maar het leek ons goed de datum van 20 december alvast bekend te maken.

Pastoraat

Ik ben begonnen met het maken van kennismakingsbezoeken aan gemeenteleden. De beperkte omvang van mijn aanstelling kan betekenen dat het nog een tijd kan duren voordat u ‘aan de beurt’ bent. Bovendien geef ik voorrang aan gemeenteleden die in het ziekenhuis of een revalidatie- inrichting verblijven of een operatie of andere ziekenhuisopname te wachten staat. Verder worden in het pastoraal beraad namen genoemd van gemeenteleden die niet door mij vergeten moeten worden. Het pastoraal beraad wordt gevormd door de ambtsdragers en andere gemeenteleden die bezoekwerk verrichten. Wie dat zijn, ziet u op de onderstaande foto. Daarop ontbreken Janneke Wonink en Dik van de Pavert. Het spreekt vanzelf dat u met mij contact kunt opnemen wanneer u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek. Dan maken we daarvoor een afspraak en hoeft u niet te wachten totdat ik voor een kennismakingsgesprek bij u langskom.

Jeugdwerk

Graag zou ik in contact komen met ‘de jeugd’ om te bezien wat we voor elkaar en de kerk kunnen betekenen. Met een aantal ouders heb ik het daar ook al wel over gehad. Zij zouden er nog eens met hun kinderen over spreken. Welke ‘vertegenwoordigers’ van ‘de jeugd’ durven het aan contact met mij op te nemen? Misschien zijn er ouders of andere gemeenteleden die willen helpen om het jeugdwerk weer wat op gang te brengen in onze gemeente. Graag hoor ik de reacties. Jullie weten me daarvoor wel te vinden.
Tot slot

Het najaars- en winterseizoen komt eraan. Het startsein wordt daartoe gegeven op de startzondag. Een nieuwe cyclus, letterlijk: cirkel, een zich herhalende beweging in de tijd, begint.

Onlangs las ik, in een preek van Jos Brink (in de bundel Levende stenen, Uitgeverij Kok, Kampen, pag. 205) het volgende gedicht, dat ik u niet wil onthouden:

De Vader, de Zoon,

een cirkel van licht,
geen einde, maar begin.
Waar je ook start,
alles komt tot elkaar
in de Vader, de Zoon,
altijd, op elk punt.
Geen onderbreking,
geen hoek, maar
armen gelegd
rond kinderen Gods
als een ring van veiligheid, een cirkel
van licht:
de Vader, de Zoon.
Een en een is een.

Laten we elkaar een goed nieuw seizoen toewensen.

Ds. Henk Steinvoort

Pastorie in de Wintermaand